پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق (ع) فرمودند :

هیچ تنگنا و گشایشی نیست، مگر آنكه مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است
( اصول كافی )

آرشیو فرم ها