دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق (ع) فرمودند :

همانا دشنام دادن و هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است.
( جهاد بانفس )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani