دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

نیازمندی كه به تو رو آورده فرستاده ی خداست ، كسی كه از یاری او دریغ كند ، از خدا دریغ كرده ، و آن كسی كه به او بخشش كند ، به خدا بخشیده است.
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani