دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول اكرم (ص) فرمودند :

اگر مدارا مخلوقی بود كه دیده می شد هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا از او نیكوتر نبود.
( جهاد با نفس )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani