پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

حضرت محمد (ص) فرمودند :

بیماری مومن كفاره ی گناهان اوست .