پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

اندیشه ی پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است.