پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

هر چیز كه شمردنی است ، پایان می پذیرد وهر چه را كه انتظار می كشیدی ،خواهد رسید.