پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول اكرم (ص) فرمودند :

خداوند شخص آسانگیر نرمخو را دوست دارد .
( كنز العمال )