پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

گناهی كه تو را پشیمان كند، بهتر از كار نیكی است كه تو را به خودپسندی وا دارد.

آرشیو فرم ها