پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

دنیای حرام چون مار سمی است ، پوست آن نرم ولی سم كشنده در درون دارد ، نادان فریب خورده به آن می گراید ، و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.

آرشیو فرم ها