پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

آن كسی كه تو را هشدار می دهد ، مانند كسی است كه تو را مژده می دهد.

آرشیو فرم ها